გათბობის სიტემები
ენერგოდამზოგავი სარქველები გათბობის სიტემებისთვის
რადიატორის
თერმორეგულატორები


ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემები:
სარქველები და რეგულატორები ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემებისთვის
სარქველები და რეგულატორები ფანკოილებისთვის

Danfoss Socla -წყლის კომუნიკაციების კონტროლი

პროდუქცია:
რადიატორის თერმორეგულატორები
თერმორეგულატორები ფანკოლებისთვის
ბალანსირების სარქველები
სარქველები ელექტროამძრავით
იატაკქვეშა გათბობის სისტემები
ოთახის თერმოსტატები
კონტროლი და დისპეჩერიზაცია
წნევისა და წყლის ნაკადის რეგულატორები
ტემპერატურის რეგულატორები
თბოგაცვლითი მოწყობილობები
სითბური ენერგიის გათვლა
მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალები
ქვესადგურები
სარქველები და რეგულატორები ფანკოილებისთვის


Danfoss -ის რეგულატორები ფანკოილებისთვის გამოიყენება გათბობა-გაგრილების დანადგარების სამართავად ,რათა შევინარჩუნოთ სასურველი ტემპერატურა შენობაში.
მარეგულირებელი სარქველის და მისი ამძრავის შერჩეული ტიპის მიხედვით შეიძლება განხორციელდეს ენერგიის ხარჯვის ორპოზიციური მართვა (ღია/დახურული) ფანკოილიდან ან მისი პროპორციული რეგულირება.
ფანკოილების ელექტროამძრავით მართვა ხორციელდება შენობის დისპეჩერიზაციის ცენტრალიზებული სისტემიდან.
ორპოზიციური რეგულირება შეიძლება ხდებოდეს ოთახის თერმოსტატების საშუალებით, რომელიც ასევე ითავსებს ფანკოილების ვენტილატორის მართვის ფუნქციას.
ფანკოილებში პროპორციულ რეგულირებას უზრუნველყოფს:


მარეგულირებელი სარქველი RTD-N, RTD-G, RA-C პირდაპირი მოქმედების ამძრავით - სერია FEK, FEV და FED;


VZ და AB-QM სერიის სარქველები , AMV(E) 01 და AMV(E) 02 ტიპის რედუქტორული ელექტროამძრავითRA-C და AB-QM ტიპის სარქველები ABNM ტიპის თერმოელექტრული ამძრავით .


ხოლო ორ პოზიციური მართვა ხორციელდება:
RTD-N, RTD-G, RA-C და AB-QM ტიპის სარქველებით, TWA სერიის თერმოელექტრული ამძრავით .

ბალანსირების სარქველები ფანკოილებისთვის

ფანკოილების შეერთებებში, სადაც დაყენებულია მარეგულირებელი სარქველები (მაგ:RTD-G, VZ 2, VZ 3, VZ 4) რომლებსაც არ გააჩნიათ გამტარობის შეზღუდვის ფუნქცია,გამოიყენება ხელით ბალანსირებადი სარქველები- MSV-I ან USV-I.

შენობაში , სადაც ცენტრალური გათბობა-კონდიცირების სისტემაა, თითოეული სართულისთვის ფანკოილებზე დაყენებული უნდა იყოს წნევის სტაბილიზაციის რეგულატორები , რათა დაასტაბულუროს მარეგულირებელი სარქველების ჰიდრავლიკური რეჟიმი.
AB-QM ტიპის სარქველის გამოყენებისას , რომელაც ჩაშენებული აქვს ჰიდრავლიკური რეგულატორი, თითოეული სართულისთვის ცალ ცალკე წნევის სტაბილიზაციის რეგულატორების დაყენება საჭირო აღარ ხდება.

ECL Comfort 300- ელექტრული რეგულატორი

ECL Comfort 300 ბარათით- С 14 უზრუნველყოფს:
• მარეგულირებელი სარქველების მართვას 3 პოზიციური იმპულსური სიგნალით და ჰაერის სასურველი ტემპერატურის შენარჩუნებას
• ფანკოილებში არსებული წყალის მოყინვისგან დაცვას ზამთრის პერიოდში
• რეგულირებადი ტემპერატურის მნიშვნელობის შეცვლას სეზონის მიხედვით
• ძრავის გადახურებისას ვენტილატორის ჩართვას და სარქველის გაღებას გარეთ
• ვენტილაციის დანადგარის ჩართვა-გამორთვას დაპროგრამებული დროის მიხედვით


კომპანიის ბრენდები

Copyright 2010 by EBM. All Rights Reserved.
Designed & Programmed by Bebua Badri